2 Comments

N ơi cho hỏi ngoài lề xíu, sao các bản tin tui sub nó chui hết vào nội dung cập nhật vậy? Muốn cho nó vào lại mục email chính thì làm sao?

Expand full comment