2 Comments

Hôm qua tôi viết một bài reflect sau ws FOMO bà ạ, nhưng chưa biết có nên public. Càng viết càng thấy là việc hiểu mình quan trọng như thế nào trong việc đối diện và quản lý FOMO.

Expand full comment