1 Comment
Nov 16, 2023Liked by Norah VO, Norah's Assistant

Cảm ơn Norah Võ - bài viết thực sự rất chạm và giúp mình nhiều trong thời điểm này

Expand full comment