2 Comments

mấy ví dụ này hay ho quá, nhất là khi người Việt mình ít có thói quen nói thẳng, người nghe người đọc đôi khi cần ngừng lại chốc lát để hiểu ý tứ ẩn trong mỗi câu nói đó. Tôi cũng đồng ý rằng trc khi nối các điểm vào nhau thì cất biết các điểm đó nằm ở đâu và nên nối theo chiều nào :)

Expand full comment
author

yeah đúng rồi, nên bởi vậy hồi đó tôi hay được hỏi mỗi khi nhìn ra cái gì đó là "Sao? Em đã thấy được beauty của market research chưa?" =))) Nói chung là khi tập nhìn nhiều tầng nhiều lớp sẽ thấy được nhiều tầng nhiều nghĩa mà kết nối với nhau. Nhưng có nhiều khi mình bị "làm lố", mình kết nối tùm lum thì cũng không ổn cho lắm.

Expand full comment