2 Comments

mấy ví dụ này hay ho quá, nhất là khi người Việt mình ít có thói quen nói thẳng, người nghe người đọc đôi khi cần ngừng lại chốc lát để hiểu ý tứ ẩn trong mỗi câu nói đó. Tôi cũng đồng ý rằng trc khi nối các điểm vào nhau thì cất biết các điểm đó nằm ở đâu và nên nối theo chiều nào :)

Expand full comment